Statutter

I tillegg til å være underlagt statuttene til NTNUI så har vi også våre egne vi må forholde oss til.

 1. NTNUI Telemark-Alpint (tidligere kalt NTNUI Telemark, og NTHI Telemark før det) sitt mål er å spre allmenn skiglede i studentmiljøet.
 2. NTNUI Telemark-Alpint (heretter kalt gruppen) er en undergruppe av NTNUI (tidl. NTHI) og styret må til enhver tid rette seg etter NTNUIs lover, statutter og pålegg.
 3. Hver vinter skal det arrangeres en skifestival. Skifestivalens disipliner skal inneholde elementer av fart, innsats og akrobatikk.
 4. Gruppens logo skal blant annet bestå av en skiløper som tar mute-grab, og teksten "NTNUI Telemark-Alpint". Med unntak av ikke-sportslig bekledning, så skal logoen brukes på alle offisielle trykksaker og publikasjoner, og den skal alltid brukes sammen med NTNUIs logo. Teksten 'NTNUI' skal være minst like fremtredende som teksten 'Telemark-Alpint' i gruppelogoen, og NTNUIs logo skal være like fremtredende som gruppelogoen i publikasjonen.
 5. Styret plikter å innkalle til generalforsamling hver høst og vinter, innen 6 uker etter semesterstart.
 6. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved underskrift fra minst 20 komitemedlemmer.
 7. Det skal hvert år velges inn minst tre faste medlemmer til styret. Disse velges for en periode på ett år ved simpelt flertall på generalforsamling. Leder og komitésjefene skal velges på høsten, nestleder og kasserer på vinteren.
 8. Generalforsamlingen skal offentliggjøres minst to uker i forkant på gruppens oppslagstavle, nettside og distribusjonslister, og ved blæsting på universitetet og NTNUIs områder.
 9. Gruppen er frivillig og ideell. Ingen skal ha økonomiske fordeler av sitt verv i gruppen der arrangementet/prosjektet/inntekten er direkte tilknyttet gruppen og ellers kunne kommet gruppen eller dens medlemmer til gode.
 10. Kasserer plikter å legge frem gruppens og alle tilknyttede arrangementer og prosjekters regnskap en gang i året. Regnskapet godkjennes av generalforsamlingen.
 11. Før ordinær påmelding til turkoms arrangement skal det avholdes påmelding utelukkende for styre- og komitemedlemmer. Disse plassene kan være opptil 50% av de tilgjengelige plassene.
 12. Styremedlemmer som går av skal få tittelen «Silverback» i Telemark/Alpint for evig tid*.
 13. Disse statutter erstatter alle tidligere statutter for gruppen, og kan kun endres ved 2/3 flertall blant avgitte stemmer på generalforsamlingen.

Silverback viser til mannlige gorillaer som sølvfargede hår etter hvert som de blir eldre. I skredteori er dette ment å henvise til en person som tror han har peiling bare fordi han har blitt litt oppi åra.

Statuttene ble sist endret på generalforsamling 17. januar 2017.

comments powered by Disqus